Cursusvoorwaarden individuele cursisten

April 2023

Art. 1 Toepasselijkheid

Onderliggende Cursusvoorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen en vormen van onderwijs die Schola Medica aanbiedt voor individuele cursisten (cursist) die zich via de website inschrijven.

Art. 2 Verplichting Schola Medica

Schola Medica spant zich in de overeengekomen opleiding, cursus, training of andere dienstverlening naar beste vermogen uit te voeren en draagt zorg voor alle noodzakelijke faciliteiten, zoals lesmaterialen, hulpmiddelen, ruimtes, computers en andere zaken om het onderwijs goed en op moderne wijze uit te voeren.

Art. 3 Inschrijven, annuleren en restitutie

Inschrijven

Deelname geschiedt op basis van persoonlijke inschrijving via de website van Schola Medica. Deelnemers krijgen via e-mail een schriftelijke bevestiging van de geplande cursus of een mededeling van afwijzing.

Annuleren en restitutie

Stichting Schola Medica is een non profit-organisatie die haar opleidingen tegen kostprijs levert. Daarom is Schola Medica genoodzaakt in voorkomende gevallen onderstaande kosten in rekening te brengen.
Bij annulering of verplaatsing op verzoek van cursist gelden de volgende kosten en termijnen:

  • Cursist heeft het recht de cursus binnen 14 dagen na de boekingsdatum kosteloos te annuleren.
  • Indien cursist binnen 8 weken vóór aanvang van de opleiding annuleert of muteert, vindt geen restitutie van de betaling plaats.
  • Als cursist eerder dan 8 weken vóór aanvang van de opleiding annuleert, wordt € 100,- administratiekosten in rekening gebracht.
  • Voor elke planningswijziging wordt € 50,- administratiekosten in rekening gebracht.
  • Om in aanmerking te komen voor het gereduceerde tarief voor de STARclass Spoedzorg in de Huisartspraktijk, de STARclass acute ouderengeneeskunde en STARclass Huisarts: Opfriscursus dient cursist het registratiebewijs van RGS uiterlijk 4 weken voor aanvang van de cursus aan te leveren. Indien cursist het registratiebewijs niet op tijd aanlevert wordt het volledige tarief gefactureerd.

In onderstaande situaties vraagt Schola Medica aanvullende informatie op:

  • zwangerschap: verklaring arts;
  • overlijden eerstegraads: kopie overlijdenskaart.

Wijzigingen door Schola Medica

Het is Schola Medica toegestaan de inhoud/locatie en het tijdstip van de cursus tot 14 dagen voor aanvang te wijzigen. Alle tarieven en bepalingen gelden onder voorbehoud van wijzigingen.

Maximaal een week voor de aanvang van het onderwijs beoordeelt Schola Medica of er voldoende deelnemers zijn voor doorgang van de cursus. Bij onvoldoende deelnemers biedt Schola Medica een alternatief tijdstip. Als cursist hier niet mee instemt of kan instemmen, ontvangt deze volledige restitutie van het overeengekomen bedrag, tenzij sprake is van overmacht.

In bovenstaande gevallen kan cursist mailen naar Schola Medica via . Vervolgens stort Schola Medica binnen 6 weken (de rest van) de betaling terug, conform bovenstaande gevallen en termijnen.

Art. 4 Vertrouwelijkheid en geheimhouding

Schola Medica gaat zorgvuldig met persoonsgegevens om conform de (Uitvoeringswet) Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Cursist gaat vertrouwelijk en integer om met persoonsgegevens en legt gedurende het onderwijs geen beeld- en/of videomateriaal vast. Het is expliciet niet toegestaan om tijdens de cursus foto’s en/of video’s te maken van het onderwijs(materiaal) of de docenten en/of simulatiepatiënten. Het is niet toegestaan materiaal te verspreiden.

Foto’s en/of filmopnames die door de cursusorganisatie worden gemaakt zijn alleen voor intern gebruik (met name ten behoeve van docent- en simulatiepatiënt-professionalisering). Bij extern gebruik vraagt Schola Medica toestemming aan de cursist.

Art. 5 Betaling

Uiterlijk 4 weken voor aanvang van de cursus ontvangt de cursist een factuur per mail die binnen 14 dagen moet zijn voldaan.

Art. 6 Overmacht

Schola Medica is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht vallen ook alle van overheidswege beperkende maatregelen in het kader van Covid-19, en individuele annuleringen van cursisten. In het geval dat de cursus daardoor te weinig deelnemers heeft, verplaatst Schola Medica de cursus naar een ander tijdstip. Wil of kan cursist dit niet accepteren dan worden kosten in rekening gebracht. Het gaat om de door Schola Medica reeds gemaakte kosten en, indien Schola Medica ter uitvoering van de overeenkomst met derden verplichtingen is aangegaan, de voor Schola Medica niet terug te vorderen kosten bij de derde.

Art. 7 Prijzen

Schola Medica heeft het recht om haar prijzen te wijzigen, met dien verstande dat na bevestiging van de cursus de op het moment van bevestiging genoemde prijs zal blijven gelden.

Art. 8 Klachten

Voor klachten en geschillen m.b.t. onze diensten geldt de klachtenregeling van Schola Medica.

Art. 9 Intellectuele eigendomsrechten

Het intellectueel eigendomsrecht is van toepassing op alle (les)materialen van Schola Medica. Het openbaar maken en verveelvoudigen hiervan is niet toegestaan en het exclusieve recht van Schola Medica. Bij openbaar maken of verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming van Schola Medica kan Schola Medica overgaan tot het vorderen van een schadevergoeding.

Art. 10 Wijzigingen in deze voorwaarden en overige bepalingen

Schola Medica behoudt zich het recht voor deze Cursusvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook in reeds overeengekomen Cursusvoorwaarden, maar enkel als deze 3 maanden na de wijzigingsdatum plaatsheeft.

Cursist geeft relevante wijzigingen zo spoedig mogelijk door aan Schola Medica, zoals facturatiegegevens, namen, adresgegevens etc.

Cursusvoorwaarden_Schola_Medica_april_2023.pdf

We gebruiken cookies om onze website goed te laten werken en te kunnen verbeteren.

Voorkeuren cookies

We gebruiken cookies om onze website te analyseren en verbeteren. Het niet toestaan van cookies kan invloed hebben op je gebruikerservaring. Kijk voor meer informatie in onze Privacy- en Cookieverklaring.
Functionele Cookies Altijd ingeschakeld
Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website goed werkt en zijn altijd ingeschakeld. Alles om je een goed werkende website te kunnen tonen.
Analytische Cookies Ingeschakeld
Met analytische cookies kunnen we (geanonimiseerde) gegevens verzamelen over het gebruik van onze website. Dat helpt ons onze website te kunnen optimaliseren.
Marketing Cookies Uitgeschakeld
Marketing cookies zijn nodig voor functies als socialmedia-deelbuttons en het bijhouden van surfgedrag. Met deze cookies kunnen we je relevante content en advertenties laten zien.